Brf Prosten i de tidiga dagarna


Styrelsen:

I föreningens stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter föreningens medlemmar har. Styrelsen som väljs på föreningsstämman består av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter sammanträder ungefär var fjortonde dag. Information om styrelsens sammansättning och styrelsens mötestider finns här och på anslagstavlan i varje trappuppgång.


En ledamot väljs på två år och en suppleant på ett år. Vanligtvis väljs en ny medlem in som suppleant. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta sköta föreningen utan extern ekonomisk och administrativ förvaltare att alla som har möjlighet och intresse hör av sig om de vill delta i styrelsen. 

Föreningsstämman:

En förutsättning för att demokratin i föreningen ska fungera tillfredställande är att så många medlemmar som möjligt medverkar på föreningsstämman.


Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Den arrangeras varje år före juni månads utgång. I Brf Prosten hålls stämman normalt under senare delen av april. Där redovisas föreningens ekonomi i detalj, ny styrelse väljs och motioner från styrelse och medlemmar behandlas. Varje hushåll har en röst på stämman (alltså inte varje medlem utan varje hushåll). För att göra din röst hörd och för att veta vad som händer i föreningen är det bra om du som medlem deltar.


Du kan som medlem lyfta ärenden du anser att hela stämman behöver hantera eller som stämman behöver ge styrelsen i uppdrag att hantera. Dessa motioner från medlemmar ska vara inlämnade skriftligen till styrelsen före 1 februari.


Kallelse till föreningsstämman ska utfärdas senast två veckor innan stämmans genomförande.


Det justerade protokollet från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Protokollet brukar anslås i tvättstugorna samt på föreningens hemsida.


Årsredovisning:

Efter varje verksamhetsår sammanställs en årsredovisning och en förvaltningsberättelse som sammanfattar resultatet av det gångna året. Efter det granskar revisorerna styrelsens arbete och presenterar en revisionsberättelse. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förklaring på revisorernas eventuella anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.

Valberedning:

Valberedningen väljs på föreningsstämman och har till uppgift att hitta personer som är intresserade av att arbeta i styrelsen. Hör gärna av dig till dem.