Välkommen till Bostadsrättsföreningen Prosten i Bro!


Föreningen bildades 1964 och klassificeras som en äkta bostadsrättsförening. I föreningens stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter föreningens medlemmar har. Styrelsen som väljs på föreningsstämman består av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter och sammanträder ungefär var fjortonde dag. Information om styrelsens sammansättning finns på hemsidan och på anslagstavlan i varje trappuppgång.

Valberedningen som väljs på föreningsstämman har till uppgift att hitta personer som är intresserade av att arbeta i styrelsen. Hör gärna av dig till dem.


Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Den arrangeras varje år före juni månads utgång. Där redovisas föreningens ekonomi i detalj, ny styrelse väljs och motioner från styrelse och medlemmar behandlas. Varje hushåll har en röst på stämman.

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade skriftligen till styrelsen före 1 februari.


Kallelse till föreningsstämman ska utfärdas senast två veckor innan stämmans genomförande.


Efter varje verksamhetsår sammanställs en årsredovisning och en förvaltningsberättelse som sammanfattar resultatet av det gångna året. Efter det granskar revisorerna styrelsens arbete och presenterar en revisionsberättelse. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förklaring på revisorernas eventuella anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.

Det justerade protokollet från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.


En förutsättning för att demokratin i föreningen ska fungera tillfredställande är att så många medlemmar som möjligt medverkar på föreningsstämman.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.