Att äga


Rättigheter
Bostadsrättsinnehavaren äger utöver samma rättigheter som en hyresgäst också rätten att:

- Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd
- Överlåta och pantsätta lägenheten
- Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänns av föreningens styrelse


Skyldigheter
Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter innefattar att:


- Endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet
- På utsatt tid betala medlemsavgiften
- Bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten som byggnaderna i sin helhet
- Ansvara för lägenhetens underhåll och skick


Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte upprätthålls kan bostadsrätten förverkas.


Inflytande
Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter på hur föreningen sköts. Du kan även lämna in en motion samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.

 

Avgifter till föreningen
Årsavgiften fördelas enligt andelstal och betalas månadsvis i förskott. Månadsavgiften fastställs av styrelsen och ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheterna. Därför är det allas ansvar att vara aktsamma om gemensamma ägodelar som tvättmaskiner, portar, lekplatser, buskar och träd med mera.

Överlåtelse av bostadsrätt
Om du avser att sälja din bostadsrätt kontaktar du styrelsen innan överlåtelsen är undertecknad. Följande gäller:

- En överlåtelse måste vara skriftlig och upprättas i 3 exemplar (köpare/säljare/föreningen)
- Ansökan om medlemskap ska ske på föreningens blankett som kan laddas ner här.
- Om bostadsrätten är belånad måste lånet lösas i samband med överlåtelsen

Uppgifter om belåning finns registrerat hos styrelsen och föreningen tar ut en överlåtelseavgift.

 

Pantförskrivning av bostadsrätt
Om du vill belåna din bostadsrätt kontakta din bank. Föreningens uppgift är att registrera pantförskrivningen. Vid lösen av lån skickar panthavaren bekräftelse till föreningens styrelse för avregistrering. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren.

 

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt
För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs styrelsens godkännande. Godkännande kan till exempel ges vid:

- Tillfälligt jobb på annan ort
- Studier på annan ort
- Utlandstjänstgöring
- Provboende (samboförhållande)
- Sjukdom


En skriftlig ansökan (blankett finns hos styrelsen) sänds till styrelsen. Bostadsrättsinnehavarens namn ska stå kvar på brevlåda och informationstavla i trapphuset. Bostadsrättsinnehavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.


Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler.

Underhållsansvar
Föreningen ansvarar för underhåll av föreningens hus med undantag för lägenheternas inre. Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad underhålla lägenheten och tillhörande övriga utrymmen.

Till lägenhetens inre räknas bland annat:

- Rummens väggar
- Golv och tak
- Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen
- Glas och bågar i lägenhetens ytter/innerfönster
- Lägenhetens ytter- och innerdörrar

Mer information finns i § 36 i föreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar inte för reparationer av de stamledningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet (fram till proppskåpet) och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

Var sparsamma med vatten och värme. Ju lägre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el desto större möjlighet har föreningen att behålla de låga medlemsavgifterna.


Alla boende medverkar till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner eller gör åverkan i våra hus eller på våra gårdar.


Regler avseende renovering och ombyggnation av lägenheten finns under fliken – Lägenheten.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.