Paraboler

Paraboler

Policy för paraboler inom Brf Prosten

Här följer vilka regler som gäller för paraboler i vår bostadsrättsförening. Beslut om detta har tagits av styrelsen under november 2007.


Ansvar

En parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Ansvaret för felmonterade paraboler ligger hos fastighetsägaren, d v s bostadsrättsföreningen, detta oavsett vem som monterat parabolerna! Detta innebär att om någon eller något skadas av nedfallande paraboler eller vid montering så står bostadsrättsföreningen styrelse som ansvarig!


Regler för montering av paraboler

Följande regler gäller för uppsättning av parabol inom bostadsrättföreningen:

• Parabolen ska monteras ordentligt inom balkongutrymmet och inte på något sätt utgöra någon fara för andra människor. Ingen del av parabolen får sticka ut över räcket.

• Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på balkongstång som

spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas.

• Paraboler får under inga omständigheter monteras på andra platser än inom balkongen.

• Inga hål får borras i betongväggar, balkongens betongkonstruktioner, balkongräcke eller

fönsterkonstruktioner.

• Parabolen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.

• Inget kablage får hängas eller ledas utanför balkongen.

• Parabol får inte monteras inne i lägenhet om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna för att

signal ska nå parabolen.

• Paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets ytterväggar på takytor o s v...


Vad händer om reglerna inte följs??

Avvikelser från ovanstående punkter skall omedelbart rättas till i form av ommontering eller demontering. Bostadsrättföreningen tillskriver lägenhetsinnehavaren en anmodan om rättelse. Lägenhetsinnehavaren har då skyldighet att rätta sig efter bostadsrättföreningens bestämmelser. Att inte ha balkongen åt rätt håll eller helt sakna balkong är ingen ursäkt för att bryta mot bostadsrättsföreningens bestämmelser. Estetiska och säkerhetsskäl är skäl nog för att inte ha några paraboler hängande på fasaderna och andra platser på husets utsida. Dessa beslut är förankrade genom beslut av bostadsrättsföreningens styrelse i november 2007. Följs inte bostadsrättsföreningens regler kan detta leda till rättsliga påföljder.


Vad säger domstolen?

Hovrätten anser att en fastighetsägare har rätt att förbjuda parabolantenner och att grund för uppsägning kan finnas även om inte parabolerna utgör någon säkerhetsrisk. I en bostadsrättförening är det styrelsen

som har fastighetsägaransvaret. Det innebär att boende i en bostadsrättsförening har skyldighet att

rätta sig efter de bestämmelser som styrelsen beslutar om. Hovrätten säger att en fastighetsägares

”starka och befogade” intresse av ”ordning och gott skick” är tungt vägande skäl. Hovrätten anser att fastighetsägaren har rätt att göra generella bedömningar av risker och andra olägenheter. Den som bryter mot fastighetsägarens bestämmelser riskerar att förlora sin nyttjanderätt till lägenheten och således bli uppsagd för avflyttning. Det gäller både för boende i hyresfastigheter och boende i

bostadsrättsföreningar.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera