om föreningen

Om föreningen


Brf Prosten

Vår bostadsrättsförening bildades 1964.


Klassificering

Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.


Stadgar

Som grund för vår gemenskap har vi våra stadgar. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har. Är du nyfiken finns stadgarna under "Stadgar" i menyn till vänster.


Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av 3-7 ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsemöten sker var 14:e dag med undantag för ett uppehåll under sommaren. Information om styrelsens sammansättning med kontaktuppgifter finns på info-tavlan i varje trappuppgång.


Årsredovisningen

Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Denna belyser verksamheten under det gånga verksamhetsåret. Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse.


Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av föreningens styrelsearbete. Valberedningen väljs på den årliga föreningsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen; kontakta valberedningen.


Föreningsstämman

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Föreningsstämman arrangeras en gång per år, innan juni månads utgång. På stämman redovisas föreningens ekonomi för det gångna verksamhetsåret i detalj, ny styrelse väljs, samt motioner från medlemmar och styrelsen behandlas. Varje hushåll har en röst på stämman.


Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda skriftligen före första februari. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förklaring på revisorernas eventuella anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.


Kallelse till föreningsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämmans genomförande. Det justerade protokollet från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.


En förutsättning för att demokratin i föreningen ska fungera på ett tillfredställande sätt är att så många medlemmar som möjligt medverkar på föreningsstämman.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera