att äga

Att äga


Rättigheter

Som bostadsrättsinnehavare äger du rätten att nyttja din lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren äger,

utöver samma rättigheter som en hyresgäst, också rätten att:


- Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd

- Överlåta och pantsätta lägenheten

- Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänns av föreningens styrelse


Skyldigheter

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter innefattar att:


- Endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet

- På utsatt tid betala medlemsavgiften

- Göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten

  som byggnaderna i sin helhet

- Själv ansvara för lägenhetens underhåll och skick


Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte upprätthålls, kan bostadsrätten förverkas.


Att ansöka om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse är en skyldighet innan arbetet påbörjas.Tillstånd krävs dock inte vid mindre åtgärder såsom målning, byte köksinredning etc.

Om bostadsrättsinnehavaren har vidtagit åtgärder som innebär att denne överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan denna åläggas att återställa lägenheten till dess tidigare skick.


Inflytande

Du har alltid möjlighet till inflytande i föreningen. Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.


Du kan även lämna in en motion, samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.


Avgifter till föreningen

Årsavgiften fördelas enligt andelstal och betalas månadsvis i förskott.


Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostad genom avgift som årligen fastställs av styrelsen.


Månadsavgiften ska täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna.

Därför är det allas vårt ansvar att vara aktsamma om våra gemensamma ägodelar så som tvättmaskiner, portar, lekplatser, buskar och träd m.m.


Överlåtelse av bostadsrätt

Om du avser att sälja din bostadsrätt, ta kontakt med föreningens styrelse innan överlåtelsen är undertecknad.


- En överlåtelse måste vara skriftlig och upprättas i 3 exemplar, köpare-säljare-föreningen.

- Ansökan om medlemskap ska ske på föreningens blankett.

- Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen.

- Om du är osäker om din bostadsrätt är belånad har styrelsen detta registrerat.

- Föreningen tar ut en överlåtelseavgift.


Pantförskrivning av bostadsrätt

Om du vill belåna din bostadsrätt kontakta din bank. Föreningens uppgift är att registrera pantförskrivningen och komplettera denna med aktuellt registreringsbevis för föreningen.

Föreningen sänder sedan samtliga handlingar till din bank.


Vid lösen av lån skickar panthavaren bekräftelse till föreningens styrelse för avregistrering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren.


Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

För att få tillstånd att hyra ut i andrahand krävs att du har beaktningsvärda skäl dessa kan bland annat vara:


- Tillfälligt jobb på annan ort

- Studier på annan ort

- Utlandstjänstgöring

- Provboende (samboförhållande)

- Sjukdom


En skriftlig ansökan (blankett finns hos styrelsen) sänds till styrelsen. Styrelsen prövar sedan varje ansökan. Bostadsrättsinnehavarens skäl avgör om ansökan ska bifallas eller ej. Bostadsrättsinnehavarens namn ska kvarstå på brevlåda och på info-tavlan i trapphuset.

Bostadsrättsinnehavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.


Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler.


Underhållsansvar

Föreningen ansvarar för underhåll av föreningens hus med undantag för de upplåtna lägenheternas inre.

Vad som ingår i lägenheternas inre kan man läsa i § 36 i föreningens stadgar


Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.


Till lägenhetens inre räknas:

- Rummens väggar

- Golv och tak

- Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen

- Glas och bågar i lägenhetens ytter/innerfönster

- Lägenhetens ytter- och innerdörrar


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock inte för:

- Reparationer av de stamledningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet (fram till proppskåpet)

och ventilation som föreningen försett lägenheten med


Tänk på miljön och ekonomin genom att vara sparsamma med vatten och värme. Ju lägre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el, desto större möjlighet har föreningen att behålla de låga medlemsavgifterna.


Naturligtvis ska alla vi boende medverka att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner eller gör åverkan i våra hus eller på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna, för det är faktiskt precis vad de är.


Renovering och ombyggnation

Gällande regelverk för dig som bostadsrättsinnehavare avseende renovering och ombyggnation av lägenheten finner du under fliken – Lägenheten.


Rekommendationer:

- Våtrumsarbeten utförs i enlighet med AB Svensk våtrumskontroll (GVK). Mer information

   på www.gvk.se eller telefon 08-702 30 90.


Relining:

- Avloppstammarna är renoverade med reliningmetoden.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera